Proces verbaal van Publieke aanbesteding

Op heden den zesden Januari van den jaren
agtienhondert en agtien des namiddags ten
twee uren ten huise van Jan Jacobs Kuyper
kastelein in de herberg aan de Scharsterbrug
zijn wij Jacobus Jongbloed openbaar notaris
resterende te Langweer provintie Vriesland
ten bij wesen van de beide nagenoemde getui
gen en ten verzoeke van Ulbe Durks Bakker
leeraar der Doopsgezinde gemeente woonende
op de Joure voor zig als eigenaar voor een derden gedeelte en als mondelinge lasthebbende van Jan Jacobs Kuyper kastelein te Nyega, voor 13/48, Hijlkjen
Sakes Veltman bont koper op de Joure voor drie zestiende gedeelte, Petrus Mets advocaat te
Leeuwarden voor een agste gedeelte, Lijsbert Mentjes Pot koopvrouw op de Joure voor een zestiende gedeelte Hessel Mintjes Pot bontman te Snikzwaag voor een zestiende gedeelte en Ime Jans Kuyper kastelein te St Nicolaasga voor een vierentwintigste gedeelte en dus also te zamen voor het geheel
als eigenaar van de Scharsterbrug onder den
dorpe Nijega overgegaan tot de openbare
aanbesteding van het maken van een
nieuwe brug over de zogenaamde Scharster
Rien.

Dit is de aanhef van de acte waarin de bouw van de brug over de Scharster Rien werd gegund aan Harmen Jelles Schuitje, meester timmerman uit Balk. Luitjen Heins Hofmans, meester timmerman uit Balk, stond borg voor de aanbestedingsprijs van 819 Nederlandsche Guldens.

In de 12 bladzijden tellende acte staat een uitgebreide werkomschrijving. Ook toen waren er eisen voor de vrije doorgang van het verkeer:

Voor dat de aannemer met de
afbraak begint zal hij alles ten zijnen kosten in gereed heid brengen om de passage met rijtuigen en passa giers of te voet gaande personen als mede van vee, al
het benodigde daartoe in gereedheid te hebben en zo aan te leggen dat daar hoegenaamd geen gevaar bestaat en zulks ter ? van de besteders en bovendien alle hulp en bescheidenheid aan de passerende personen te ?

Omdat enkele delen van de acte moeilijk leesbaar zijn staat er hier en daar een vraagteken in de tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1839 brug Scharsterbrug

tekening uit 1839 van de brug

Plan-Opstand en Situatieteekening van de Scharster-brug over het vaarwater de Rhijn onder Nijega, Grietenij Doniawerstal Provincie Vriesland.

 

1856 brug Scharsterbrug

in 1856 is de brug geheel vernieuwd volgens bovenstaande tekening

Teekening van een ophaalbrug over het vaarwater de Scharster- of Nieuwe Rijn.


1877 draaibrug over Scharster Rien

In 1877 werd de houten ophaalbrug vervangen door een metalen draaibrug.

Ontwerp van eene draaibrug over Scharsterrijn in den straatweg van Sloten naar Terbandsterschans.Ontwerptekeningen van de te bouwen draaibrug over de Scharsterrijn te Scharsterbrug, ter vervanging van de bestaande ophaalbrug. Behoort bij brief van de Hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, d.d. 6-4-1877, nr. 375.

Draaibrug Scharsterbrug

 

 

 

beginpagina